สนช.เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายเพิ่มเติม ปี 61 วงเงิน 1.5 แสนล้าน

สนช.มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้ (22 มี.ค.) ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 150,000,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นเงินไม่เกิน 100,358,077,000 บาท และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 49,641,923,000 บาท

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อรักษาทิศทางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน จัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเงินคงคลัง เพื่อเป็นเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิก สนช. อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการของร่างกฎหมายนี้ เพราะการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ พร้อมฝากให้การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ต้องกระจายทั่วถึงทุกชุมชน ผู้มีรายได้น้อย และภาคการเกษตร ที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนต้องมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

จากนั้น ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการวาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการฯเต็มสภา พิจารณาในวาระ 2 และ 3 ก่อนมติเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน 183 ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายนี้เป็นกฎหมายต่อไป โดยใช้เวลาในการพิจารณาเกือบ 5 ชั่วโมง .- สำนักข่าวไทย