รพ.ราชวิถี นำ “Smart Healthcare” เสริมบริการ

โรงพยาบาลราชวิถี ใช้สมาร์ท เฮลท์แคร์ จัดเก็บ เชื่อมโยง วิเคราะห์ ประมวลผล สังเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและระบบข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อเป็น สมาร์ท ฮอสพิทัล นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มคุณภาพระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561 และปาฐกถาพิเศษเรื่อง Smart Healthcare โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมประชุมจำนวน 1,500 คน

นายแพทย์เจษฎาให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาความเป็นเลิศด้านระบบบริการ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาล สมาร์ท ฮอสพิทัล (Smart Hospital) โดยนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาใช้ ด้วยนโยบาย สมาร์ท เฮลท์แคร์ (Smart Healthcare) นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจัดเก็บระบบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ระบบยา ห้องปฏิบัติการ การเงินการคลัง การพัสดุ และบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงเป็น Big Data สามารถนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และสังเคราะห์เป็นแผนการบริหารจัดการของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ehealth) เพิ่มคุณภาพการรักษา อาทิ การนัดหมาย การจัดคิว การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง การจัดยา การส่งต่อผู้ป่วยไปต่างโรงพยาบาล เป็นต้น เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการเข้าถึงข้อมูลผู้รับการรักษา เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และขยายผลไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ